Regulamin sprzedaży

Sprzedaż produktów za pośrednictwem stron https://geek-on.pl i https://geekon.edu.pl realizuje GeekON Krystian Brożek, pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, NIP: 912-18-27-387

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontakt@geek-on.pl oraz numerem telefonu 533 331 954.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Produkt – jeden z produktów np. Kurs, którego twórcą jest Sprzedawca,

Kurs – kurs online lub stacjonarny, którego twórcą jest Sprzedawca,

Dożywotnio – dopóki Sprzedawca będzie prowadził działalność gospodarczą, po tym czasie Kurs zostanie wrzucony na platformę, skąd Kupujący będzie mógł pobrać go do użytku,

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://geek-on.pl/regulamin,

Strony – strona internetowa dostępna pod adresem https://geek-on.pl lub https://geekon.edu.pl,

Sprzedawca – GeekON Krystian Brożek, pl. Solny 15, 50-062 Wrocław, NIP: 912-18-27-387.

§2 Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Stron, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursów.

Decydując się na zakup Kursu, Kupujący wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w postaci zamawianego kursu on-line przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, tracąc ten sposób prawo odstąpienia od umowy.

Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§3 Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kursy i Produkty stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§4 Zakup Produktu

W celu zakupu Produkt, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

1)wybrać wariant Produktu spośród dostępnych na Stronie,

2)dodać produkt do koszyka

3)wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności

4)zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

5)kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”.

Po skutecznym dokonaniu płatności Kupujący otrzyma potwierdzenie zakupu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

Jeśli Produktem kupionym przez Kupującego był Kurs, z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym, a Sprzedawcą.

§5 Udostępnienie Kursu

Jeśli kupowanym Produktem był Kurs, zostanie on udostępniony na stronie, na której Kupujący dokonał zakupu (https://geek-on.pl lub https://geekon.edu.pl)

Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu niezwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności oraz będzie dostępny na platformie Dożywotnio.

§6 Odstąpienie Konsumenta od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§7 Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§8 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://geek-on.pl/polityka-prywatnosci

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1)zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2)zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

3)skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.